Onderzoek The METISfiles: Groei Nederlandse ICT bestedingen vlakt af in 2019

In 2018 zijn de Nederlandse ICT bestedingen gestegen met 3% tot bijna € 35 miljard. De ICT-bestedingsgroei beweegt zich daarmee op hetzelfde niveau als het BNP-groeicijfer. De groei had hoger kunnen uitvallen als de telecommunicatiemarkt zich had hersteld. In 2019 ligt de groei voor de totale ICT-bestedingen op een kleine 2%. Ook de komende jaren zullen de ICT-bestedingen blijven groeien gelijk aan of net iets boven de groei van het BNP. Daarmee wordt ICT-sector geleidelijk aan een volwassen sector en zal zich naast de gebruikelijke vervangingscycli en technologische innovatiegolven ook strikter gaan verhouden tot economische golfbewegingen en patronen. Dit betekent evenwel niet dat een dalend BNP automatisch leidt to dalende ICT bestedingen. Een aanhoudende krappe arbeidsmarkt kan juist ICT-investeringen in bijvoorbeeld AI en machine learning en IoT stimuleren.

© The METISfiles 2018

De verwachte groei van de totale ICT-bestedingen in Nederland is voornamelijk afkomstig van het IT-deel en meer in het bijzonder van software en IT-dienstverlening. Terwijl de telecommunicatiemarkt de komende jaren met gemiddeld 1 á 2% daalt, groeit de IT markt met gemiddeld 2 á 3% tot 2023.

Hardware

Binnen de IT-bestedingen vormen hardware-uitgaven vooral een vervangingsinvestering. Voor het consumentensegment geldt dat tablet, smartphone en PC vrijwel aan een maximum penetratiegraad zitten. Dalende prijzen en upgraden/ downgraden naar good-enough modellen zorgen voor een lichte daling in bestedingen. Voor de zakelijke markt geldt dat technologische vervangingscycli (zoals een nieuwe generatie processoren, of solid state storage) de groei bepalen. Wel geldt dat uitgaven aan eigen (on-premise) infrastructuur zullen afnemen ten faveure van ICT-infrastructuur als een service (IaaS). Ook de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) merkt op dat de cloud & hosting markt bijna 5x zo hard groeit als de totale Nederlandse ICT markt. De investeringen door hostingpartijen, datacenters en ander ICT-dienstleveranciers zullen de afname van de infrastructurele hardware uitgaven bij het overige bedrijfsleven grotendeels compenseren..

Software

Software is de belangrijkste motor voor vernieuwing van economie en samenleving. Processen, producten en verdienmodellen zijn steeds meer software-defined. De veralgoritmisering van de samenleving geeft daarmee een krachtige impuls aan software-investeringen waarbij de uitdijende dataproductie, dataverwerking en datatoepassingen de softwarebestedingen een extra boost geven. De uitgaven aan software blijven de komende jaren met gemiddeld meer dan 5% per jaar groeien.

Ook verandert de manier waarop organisaties en individuen software afnemen snel. Steeds vaker worden softwareoplossingen als een online dienst (Software as a Service) afgenomen. De verwachting is dat de SaaS-uitgaven de komende jaren met gemiddeld 16% zal groeien. Het aandeel van SaaS in de totale softwarebestedingen groeit hierdoor van 13% in 2018 naar 20% in 2023.

IT dienstverlening

 

Zowel het belang als de complexiteit van IT nemen verder toe. Het kunnen beschikken over kennis, kunde en capaciteit om als organisatie hiermee te kunnen omgaan, is een belangrijke aanjager van de uitgaven aan IT-diensten. De  gemiddelde groei van IT-diensten ligt de komende jaren op ruim 2%. Dit verschilt sterk per IT-service. Aan de ene kant wordt er continu geïnvesteerd in nieuwe oplossingen en maakt men daarbij gebruik van externe expertise. Hierdoor zullen de uitgaven aan projectgebaseerde IT-diensten de komende jaren toenemen met gemiddelde bijna 2% per jaar. Aan de andere kant lijkt de rek eruit te zijn bij de uitgaven aan managed services/outsourcing en hardware- en software-onderhoud.

© The METISfiles 2018

Dit komt deels doordat IaaS en PaaS oplossingen voor specifieke managed services en outsourcing-segmenten een goed alternatief vormen. Uitgaven aan deze twee as-a-service categorieën zullen een gemiddelde groei van respectievelijk bijna 23% en 19% laten zien terwijl uitgaven aan klassieke managed services en outsourcing juist licht dalen. Door verdergaande transitie naar de cloud zullen de uitgaven aan onderhoud (hardware en software) door derden met 5% per jaar afnemen.

Telecommunicatie

De telecommunicatiemarkt zal de komende jaren licht blijven dalen. Stevige concurrentie, regulering (afschaffing van de roaming kosten in de EU) en het ontbreken van innovatieve diensten spelen de eindgebruikers in de kaart. Zowel de uitgaven aan vaste als mobiele telefonie blijven gestaag dalen. Zelfs de uitgaven aan breedband internettoegang via een vaste verbinding lijkt zijn piek te hebben gehad. Wel is er een duidelijk groei (gemiddeld 6% per jaar) waarneembaar in de categorie mobiele datadiensten. In totaal nemen de uitgaven aan telecommunicatiediensten gemiddeld met 1 procent per jaar af tot 2023.

ICT Business Transformatie en Disruptie

Het belang van ICT voor organisatie is eerder gekwantificeerd in het onderzoek “De Digitale Economie van Nederland” dat in 2017 in opdracht van Nederland ICT door The METISfiles is uitgevoerd en waarin o.a. werd vastgesteld dat ICT-gebruik verantwoordelijk is voor 29% van het BBP. De digitaal toegevoegde waarde is echter niet alleen een gevolg van de ICT-investeringen. Een bedoeld of onbedoeld effect van ICT-gebruik is de productie van een groeiende databerg die tevens daarmee een aanjager is van nieuwe ICT-investeringen: data is de valuta van de digitale economie. Voor vrijwel elke sector geldt dat data de nieuwe groeimotor is, en om die motor te starten en op toeren te brengen, zijn gerichte ICT-uitgaven essentieel. De impact van ICT op de economie en samenleving dwingt daarom veel organisaties tot reflectie en heroriëntatie t.a.v. de eigen activiteiten en bedrijfsvoering. Dit proces van business transformation is iets wat uiteindelijk elke organisatie zal moeten aangaan wil het de komende jaren de concurrentie aankunnen… of überhaupt blijven bestaan. De aard en impact van ICT is dusdanig dat markten waarop organisaties opereren plotseling, snel en fundamenteel kunnen veranderen door innovatieve digitale technologieën. Het is wel lastig om te voorspellen wáár en wannéér disruptie van bestaande markten gaat plaatsvinden. Om niet het slachtoffer van disruptie te worden zullen organisaties zich daarom enerzijds constant de vraag moeten stellen of ze nog wel relevant zijn en anderzijds moeten overwegen zelf de disruptor te worden.

 

Over het onderzoek

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het Britse ICT marktonderzoekbureau IT Candor. De kern van het onderzoek wordt gevormd door een analyse op de omzet gegevens van de de 1000 grootste ICT bedrijven in Nederland en de 150 grootste wereldwijd opererende lCT leveranciers (zoals Intel, IBM, Google, Citrix, Cap Gemini, Atos, Microsoft etc).  In Nederland zijn deze 150 bedrijven goed voor één derde van alle Nederlandse externe ICT-bestedingen.

The METISfiles maakt gebruik van haar eigen ICT-vendordatabase waar ruim 1000 ICT-leveranciers zijn opgenomen en brengt daarmee de lokale component in kaart. In totaal is deze lokale component goed voor ongeveer de helft van de eindgebruikersbestedingen. De rest is afkomstig van internationale ICT-leveranciers die buiten de top 150 vallen en kleinere lokale partijen.

De cijfers in deze rapportage betreffen de ICT-uitgaven in Nederland door eindgebruikers, t.w.: consumenten, bedrijven en overheden. De bestedingscijfers zoals gerapporteerd zijn exclusief BTW en vermeld in miljoenen Euro. Er is niet gecorrigeerd voor fluctuaties in waarde van de Euro t.o.v. de dollar of andere valuta.

Omzetgegevens van de ICT-sector zijn niet hetzelfde als de ICT-eindgebruikersbestedingen. De omzetgegevens zijn daarom gecorrigeerd voor de door het distributiekanaal toegevoegde waarde en voor onderlinge leveranties tussen ICT-leveranciers.

De ICT-bestedingen in deze rapportage omvatten alleen de externe bestedingen aan ICT-producten en diensten. Salariskosten van de eigen ICT-medewerkers worden gezien als interne bestedingen. Dit is belangrijk omdat interne ICT kosten gemiddeld 30 tot 40% van de totale uitgaven aan ICT (Interne + externe bestedingen) bedragen.

Branchespecifieke data is afkomstig van openbare bronnen en eigen onderzoeksdata. Het gaat hierbij met name om bedrijfsdemografische gegevens, ICT-kengetallen, penetratieratio’s en macro-economische data en voorspellingen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor CBS-data, studies van brancheorganisaties, ICT-onderzoeken van bedrijven, instanties en onderzoeksbureaus en verantwoordingsverslagen van diverse ministeries.

Alle gebruikte data zijn gecontroleerd op bron, betrouwbaarheid en vervolgens ingevoerd in het METISfiles ICT-Spending Forecast Model. In dit model zijn alle data geconverteerd en gestandaardiseerd tot ICT-bestedingen in miljoenen Euro.  De geprognosticeerde groei van de ICT-bestedingen is tot stand gekomen door het analyseren van de levensfase waarin de diverse producten en services zich bevinden, de snelheid van verandering in de levenscyclus, de totaal adresseerbare markt, het adoptieniveau en de kansen van potentiële alternatieven. Daarnaast zijn per sector macro-economische voorspellingen, ICT-adoptieniveau en het onvervuld ICT-potentieel in de prognose verwerkt.

Het onderzoek bevat ook data over ICT bestedingen per sector. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met The METISfiles.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • RSS

About Marcel Warmerdam